31.1.20

eGo


eGo
sÓc el ceNTre de tOt.
EsCRic i fAIg raJar parAUles,
-qUè dIc ParAUles...SenTÈNcies-,
soBre un paPer paRit d’uNs arBRes
plaNtats pEr a sEr beNEïts pELs mEUs mOTs.
SÓc  un Déu, i taMbé, un dEu.
EsCric.....POESÍA!!!!  sÓc poEta!!!
I reCIto, tANt sOLs on saBen aprECiar
el mEu aRt súBLim, peRQuè senYors
sÓc suBLim.
QUAn reCIto, deMAno silÈnci,
peRQuè, sÓc i em seNto el ceNTre
de la creAció,  el pUTo aMo.
I m’escOlto, i m’escOlto i m’escOlto,
m’aUto acaRIcío, en un onaNIsme
seNse fi ni modÉstia ni meSUra.
SÓc poEta, sÓc el ceNtre...
SORt teNiu de mi, i la mEVa saVIesa...